REGULAMIN DROGERII INTERNETOWEJ DAMIANI

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania z Drogerii Internetowej, działającej pod adresem www.e-damiani.pl w tym m.in. warunki składania Zamówień na Towary dostępne w Drogerii Internetowej, zasady dostarczania zamówionych Towarów do Klienta, sposób i termin uiszczania ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

1. CENA PRODUKTÓW, zwana również zamiennie CENĄ ZAKUPÓW – wartość brutto Towaru wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca podatki, w tym VAT, nieuwzględniająca natomiast kosztów dodatkowych, w tym opłat z  tytułu dostawy, wskazanych w  Drogerii Internetowej;

2. INFORMACJA O ZAMÓWIENIU podsumowanie złożonego przez Klienta Zamówienia, zawierające szczegółowe  informacje  na  jego  temat;

3. KONTO – wymagający zarejestrowania na stronie Drogerii Internetowej i podania niezbędnych danych, zindywidualizowany zbiór zasobów teleinformatycznych, umożliwiających Klientowi m.in. złożenie Zamówienia i korzystanie z Drogerii Internetowej, przy czym składanie Zamówień możliwe jest również bez posiadania KONTA,   z godnie   z  treścią  § 2  ust. 6

4. KOSZT DOSTAWY – spoczywający na Kliencie obowiązek uiszczenia opłaty za dostawę Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta i znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, widoczny m.in. w trakcie dokonywania Zamówienia i w wysłanej przez Sprzedawcę wiadomości zawierającej m.in. Informację o Zamówieniu; 

5. KLIENT – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba prawna, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną;

6. KONSUMENT – osoba  fizyczna  dokonująca  czynności  prawnej  z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej  działalnością  gospodarczą  lub  zawodową;

7. ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA - podane do wiadomości Klienta wynagrodzenie, na które składają się: Cena produktów, Koszt dostawy oraz inne koszty, jeśli występują i zostały podane do wiadomości Konsumenta, do którego zapłaty zobowiązany jest Klient dokonujący zakupów w Drogerii Internetowej;

8. DROGERIA INTERNETOWA - działająca pod adresem www.e-damiani.pl platforma internetowa, której właścicielem jest Sprzedawca, umożliwiająca sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, zwana zamiennie także Sklepem Internetowym;

9. SPRZEDAWCA – Sobik Karol Firma „Damiani” z siedzibą w Rybniku, ul Rynek 6, 44-200 Rybnik,  tel. 32 422 64 62 (opłata, jak za zwykłe  połączenie,  wg  cennika  właściwego  operatora),  e-  mail: biuro@e-damiani.pl

10. TOWARY, zwane również zamiennie PRODUKTAMI – prezentowane w Drogerii Internetowej rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie a następnie je kupić, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu;

11. ZAMÓWIENIE – sporządzone przez Klienta i przesłane Sprzedawcy oświadczenie woli zmierzające do zawarcia umowy i zawierające zestawienie Towarów, które Klient chce kupić w Drogerii Internetowej, stanowiące ofertę.

W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.

Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu i zapoznania się z jego treścią. Akceptacja regulaminu następuje każdorazowo przed złożeniem Zamówienia w Drogerii Internetowej.

§2 

WARUNKI KORZYSTANIA Z DROGERII INTERNETOWEJ

1. Warunkiem niezbędnym do pełnego skorzystania z Drogerii Internetowej jest

a) rejestracja w portalu działającym pod adresem www.e-damiani.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza  rejestracyjnego   i  podanie niezbędnych  danych;

b) posiadanie aktywnego Konta i aktywnego adresu e-mail, za pomocą którego dokonano rejestracji Konta, niezbędnego również do kontaktu m.in. w celu realizacji Zamówienia, jak np. wysłania potwierdzenia złożenia Zamówienia, oraz aktywnego numeru telefonu niezbędnego do bezpośredniego kontaktu w związku z dostawą i/lub odbiorem Zamówienia;

c) podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych: w przypadku wyboru dostawy kurierem - adresu korespondencyjnego (ulica z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość), w przypadku wystawienia faktury VAT na rzecz przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - firmy, numeru NIP, REGON, adresu działalności                                    gospodarczej;

d) dostęp do komputera z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową, spełniającego co najmniej  wymagania opisane w załączniku nr 1 do regulaminu;

e) potwierdzenie zapoznania się m.in. z treścią niniejszego regulaminu;

2. Zasady wykorzystywania plików cookies przez Sprzedawcę, w związku z realizacją Zamówienia, dostępne są w Polityce cookies, z którą Klient może się zapoznać pod adresem.

3. Z zastrzeżeniem treści ust. 6 poniżej, Klient może złożyć Zamówienie, gdy jest zalogowany do swojego Konta. Zalogowanie polega na podaniu „nicku” lub adresu e-mail Klienta i wcześniej ustalonego hasła, które ma charakter poufny.

4. Klient jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy ww. hasła i nie ujawniania go komukolwiek. Dodatkowo Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Sprzedawcy o każdym nieautoryzowanym wykorzystaniu adresu e-mail, Konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa.

5. Klient ma prawo posiadać tylko jedno aktywne Konto w Serwisie. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę informacji, iż Klient jest posiadaczem więcej niż jednego Konta, Sprzedawca może je zablokować, do czasu wyjaśnienia sprawy. Z uprawnienia tego Sprzedawca może skorzystać także w przypadku, gdy osoba trzecia podszywa się pod Klienta lub w inny sposób zakłóca działanie Serwisu. Sprzedawca może ponadto wymagać od Klienta potwierdzenia, że jest posiadaczem Konta w każdym przypadku, gdy ma podstawy sądzić, że zostało ono użyte w sposób niezgodny z prawem, w tym regulaminem.

6. Klient może skorzystać z Drogerii Internetowej i złożyć Zamówienie także wówczas, kiedy nie posiada aktywnego Konta. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia w Drogerii Internetowej, bez posiadania aktywnego Konta jest:

a) dostęp do komputera z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową, spełniającego co najmniej wymagania opisane w załączniku nr 1 do regulaminu;

b) podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego; w przypadku wyboru dostawy kurierem - adresu korespondencyjnego (ulica z numerem domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość), w przypadku wystawienia faktury VAT na rzecz przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - firmy, numeru NIP, REGON, adresu działalności gospodarczej;

c) posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz aktywnego numeru telefonu, wskazanych Sprzedawcy i niezbędnych do kontaktu m.in. w celu realizacji Zamówienia, jak np. wysłania potwierdzenia złożenia Zamówienia (adres e-mail) lub bezpośredniego kontaktu w związku z dostawą i/lub odbiorem Zamówienia;

d) potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

7. Zakładając Konto lub składając Zamówienie bez Konta, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta zawarta jest zgodnie z regulaminem określającym ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu działającego pod adresem internetowym www.e-damiani.pl

8. W przypadku Założenia Konta umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedzenia przez każdą ze stron, zgodnie z zasadami wskazanym w regulaminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

9. Składając Zamówienie po zalogowaniu się do Konta lub składając zamówienie bez Konta, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której szczegółowe zasady opisane są w niniejszym regulaminie. Umowa ta zawarta jest na czas określony, do dnia dostarczenia Klientowi Zamówienia lub odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

§3 

WARUNKI I PRZEBIEG REALIZACJI ZAMÓWIENIA, MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Klient może złożyć Zamówienie, jeśli zalogował się do swojego Konta w Drogerii Internetowej, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie albo zgodnie z § 2 ust. 6 regulaminu poprzez podanie niezbędnych danych osobowych, w celu realizacji Zamówienia bez Konta.

2. Złożenie Zamówienia wymaga zaznaczenia Produktu widocznego w Drogerii Internetowej, którego zakupem Klient jest zainteresowany i następnie wybrania polecenia „Dodaj do koszyka”. W koszyku Klient jest zobowiązany wskazać liczbę zamawianych Produktów. Następnie Klient jest zobowiązany postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie Drogerii Internetowej, w szczególności wskazać adres na terytorium Polski, na który zamówione Produkty mają być dostarczone lub wybrać z listy adres paczkomatu InPost, na który ma być dostarczone Zamówienie, lub wybrać z listy jeden ze wskazanych przez Sprzedawcę na stronie Drogerii Internetowej adres sklepu Sprzedawcy, w którym osobiście dokona odbioru Zamówienia. Do obowiązków Klienta należy również wybór sposobu zapłaty. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji regulaminu. Klient składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 

3. W trakcie składania Zamówienia Klient jest informowany przez Sprzedawcę m.in. o metodach i warunkach dostawy Produktów oraz warunkach i sposobach zapłaty za zamówione Produkty. Następnie, Klientowi udostępniane jest na stronie internetowej podsumowanie złożonego Zamówienia, w którym jest on informowany o głównych cechach wszystkich Produktów, które

zostały przez niego wybrane, sposobie dostawy oraz Cenie Produktów i Łącznym Koszcie Zamówienia, a także wybranym przez Klienta sposobie zapłaty za Produkty. Informacja o złożonym zamówieniu wysyłana jest również na adres e-mail, wskazany przez Klienta podczas zakładania Konta lub adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia bez Konta. Ta wiadomość potwierdza tylko otrzymanie przez Sprzedawcę Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. 

4. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Towarów prezentowanych w Drogerii Internetowej. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zamówienia, dla których wybrano formę dostawy odbiór osobisty kompletowane są z aktualnych stanów asortymentowych wybranego przez Klienta sklepu. W przypadku, kiedy Klient wybierze jako formę dostawy odbiór osobisty Zamówienia w wybranych sklepie Sprzedawcy i wybrany produkt nie będzie dostępny już w chwili składania zamówienia, Klientowi wyświetli się automatycznie informacja o braku dostępności danego towaru. Jeśli w trakcie kompletacji zamówienia okaże się, że część spośród Towarów zamówionych przez Klienta będzie niedostępna, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą e-mailową, w celu uzgodnienia wariantu zakupu. Klient będzie mógł wybrać jedną z dwóch opcji: rezygnacja z Zamówienia lub przesłanie niepełnego Zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie dokona wyboru jednej z dwóch opcji wskazanych powyżej w ciągu 12 godzin, przyjmuje się, że zrezygnował z Zamówienia. Jeżeli wszystkie Towary zamówione przez Klienta będą niedostępne, Zamówienie zostanie anulowane. Jeśli Klient dokonał płatności elektronicznej za Zamówienie w formie przelewu, z góry na konto, a następnie zrezygnował z niego, z przyczyn i na warunkach opisanych powyżej, Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymaną od niego płatność za to Zamówienie. Jeśli Klient dokonał płatności elektronicznej za Zamówienie w formie przelewu z góry na konto, a następnie wyraził zgodę na przesłanie Zamówienia niepełnego, Łączny Koszt Zamówienia zostanie przez Sprzedawcę skorygowany, zgodnie z treścią §4 ust. 2.

5. Po skompletowaniu Zamówienia, Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość zatytułowaną „Zamówienie oczekuje na odbiór” lub „Informacja o wysyłce”, w zależności od tego, jaki sposób dostawy został wybrany przez Klienta. Wiadomość ta stanowi ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, zawiera Informację o Zamówieniu i od chwili, kiedy wiadomość e-mail zostanie przekazana do systemu mailowego Klienta w sposób umożliwiający jej odczytanie, umowę uważa się za zawartą .Do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia w sposób opisany powyżej, nie jest on zobowiązany do dostarczenia Produktów Klientowi. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączany jest przez Sprzedawcę do maila informującego, że zamówienie oczekuje na odbiór.

6. Do chwili otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 5 jego Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy ofertę zakupu zamówionych Produktów. Do czasu wysłania wiadomości, o której mowa w ust.5, Klient może złożyć oświadczenie o jego cofnięciu.

7. Realizacja Zamówienia jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa jest możliwa tylko dla Klientów, którzy podali adres dostawy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta.

9. Wartość całego jednego Zamówienia nie może przewyższać kwoty 5000 zł.

10. Sprzedawca jest zobowiązany do wysłania tylko tych Produktów, które wskazał  w wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej. Tym samym Sprzedawca nie jest zobowiązany, aby dostarczyć Klientowi jakiekolwiek inne Produkty.

§4 

CENY, FORMY PŁATNOŚCI

 

1. Zamieszczone w Drogerii Internetowej Ceny Produktów zawierają wszelkie cła i podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, w tym kosztów dostawy, wskazanych w Drogerii Internetowej. Ceny podawane są w złotych polskich.

2. Wiążąca i ostateczna jest Cena Produktu podana w koszyku, w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Informacja na temat Łącznego Kosztu Zamówienia i ceny poszczególnych elementów na niego się składających, przedstawiana jest w Drogerii Internetowej, w szczególności w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta całego złożonego Zamówienia, sposobu dostawy i formy płatności. Łączny Koszt Zamówienia może zostać skorygowany w przypadku opisanym w §3 ust. 3 Regulaminu, tj. w sytuacji kiedy Klient wyraził zgodę, na przesłanie Zamówienia niepełnego. Łączny Koszt Zamówienia może wówczas ulec skorygowaniu, tak aby obejmował Ceny Produktów, które są aktualnie dostępne w Drogerii Internetowej i mają być dostarczone Klientowi, a także odpowiedni dla nich Koszt Dostawy.

3. Sprzedawca ma prawo do bieżącej aktualizacji cen oraz obejmowania oferowanych w Drogerii Internetowej Produktów, wybranymi przez siebie promocjami lub wyprzedażami. Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienia złożone przez Klientów przed dokonaniem ww. czynności.

4. W przypadku sprzedaży Produktów objętych promocją lub akcją wyprzedażową, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówienia jest uzależniona od kolejności wpływu Zamówień do Sprzedawcy.

5. Koszty Dostawy są wskazywane przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia, ich wysokość zależy m.in. od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Z Kosztami Dostawy Klient może się zapoznać także pod adresem www.e-damiani.pl

6. Za Zamówienia składane w Drogerii Internetowej, Klient może zapłacić wybierając spośród następujących rodzajów płatności:

a) płatność przy odbiorze - w przypadku dostawy za pomocą kuriera InPost;

b) płatność z góry na konto, czyli płatność elektroniczna w formie przelewu lub płatność kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu TPay;

c) płatność z góry na konto, czyli płatność elektroniczna w formie przelewu, płatność BLIK lub płatność kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu TPay.

7. Ze szczegółowymi informacjami na temat metod zapłaty, Klient może się zapoznać rozpoczynając składanie Zamówienia i w jego trakcie. Informacje na temat metod płatności Klient może znaleźć również na stronie internetowej www.e-damiani.pl

8. W przypadku zapłaty za Produkty kurierowi InPost Klient może uiścić cenę wyłącznie gotówką, a w przypadku zapłaty za Produkty kurierowi InPost dodatkowo Klient może uiścić cenę kartą płatniczą.

9. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu www.e-damiani.pl jest możliwa wówczas, gdy bank, w którym Klient posiada rachunek bankowy ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z TPay z siedzibą w Poznaniu, która jest właścicielem serwisu TPay. Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Klienta z tej formy płatności jest również posiadanie przez niego dostępu do usług bankowości elektronicznej, a w przypadku płatności BLIK warunkiem koniecznym jest również dostęp do aplikacji mobilnej, której wydawcą jest bank, w którym Klient posiada rachunek bankowy.

10. Płatność przy użyciu karty płatniczej, za pośrednictwem serwisu TPay, jest możliwa wówczas, gdy Klient posiada kartę płatniczą, wydaną przez bank, który ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z Tpay z siedzibą w Poznaniu która jest właścicielem serwisu TPay

11. W przypadku płatności elektronicznej, płatności przy użyciu karty płatniczej oraz płatności BLIK, realizacja Zamówienia nastąpi, jeśli w ciągu 1 godziny od chwili kliknięcia przez Klienta w przycisk

12. „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient dokona płatności za Zamówienie, co zostanie potwierdzone uznaniem rachunku bankowego Sprzedawcy, całą kwotą przypadającą do zapłaty.

13. Do zamówionych Produktów Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, w zależności od treści żądania Klienta.

§5 

WARUNKI DOSTAWY, CZAS REALIZACJI

1. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktów:

a) przesyłka kurierska – InPost

b) przesyłka kurierska pobraniowa – InPost;

c) osobisty odbiór Zamówienia w wybranym sklepie Sprzedawcy, wskazanym w trakcie składania Zamówienia  i widocznym  na  zamieszczonej  pod  adresem  internetowym   liście placówek stacjonarnych;

d) przesyłka do paczkomatu InPost.

3. Sprzedawca może zawiesić czasowo dostępność poszczególnych form dostawy, o czym każdorazowo Klient będzie informowany w widoczny sposób na etapie składania Zamówienia.

4. Na stronie Drogerii Internetowej Sprzedawca zamieszcza informację o liczbie dni roboczych, za które uznaje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z Produktami, na adres podany przez Klienta w procesie składania Zamówienia. Ze szczegółowymi informacjami na temat form i warunków dostawy, w tym ich ceny, Klient może zapoznać się rozpoczynając składanie Zamówienia i w jego trakcie. Informacje na ten temat Klient może znaleźć również na stronie  internetowej www.e-damiani.pl

5. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność za Zamówienie ograniczona jest do ceny jego poszczególnych składników.

6. Dostawa Produktów do Klienta nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru w sklepie Sprzedawcy, oznacza to, że w ww. terminie Produkty zostaną skompletowane i Zamówienie będzie oczekiwać na odbiór. Klient jest zobowiązany odebrać tak przygotowane w sklepie Zamówienie, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili otrzymania wiadomości e-mail zawierającej informację, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Jeżeli Klient nie odbierze zamówienia w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, zamówienie zostanie anulowane. W przypadku wyboru, jako sposobu dostawy przesyłki kurierskiej, kurier podejmie dwie próby doręczenia Zamówienia. Jeżeli Klient wybierze jako sposób dostawy przesyłkę do paczkomatu InPost, jest zobowiązany odebrać Zamówienie w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili otrzymania wiadomości zawierającej informację, że Zamówienie jest gotowe do odbioru.

7. Na żądanie Sprzedawcy lub działającego w jego imieniu kuriera, Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór Produktów. W chwili dostarczenia Produktów, Sprzedawca zaleca sprawdzenie w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, czy Produkty nie są wadliwe, a opakowanie nie zawiera widocznych uszkodzeń lub zniszczeń. W przypadku dostrzeżenia wad, zniszczeń lub uszkodzeń opakowania lub Produktów, Sprzedawca zaleca sporządzenie przez Klienta i kuriera protokołu potwierdzającego ww. okoliczności i kontakt ze Sprzedawcą. W przypadku dostrzeżenia wad, zniszczeń lub uszkodzeń opakowania lub Produktów, które Klient odbiera w sklepie, Sprzedawca zaleca niezwłoczne poinformowanie go o tym fakcie. Klient, który nie jest Konsumentem jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu Zamówienia i w obecności kuriera lub w obecności Sprzedawcy. W tym przypadku, w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych Zamówienia, powstałych w trakcie transportu, Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Sprzedawca zaleca, by Klient podczas odbioru przesyłki ze skrytki paczkomatowej sprawdził przesyłkę. W przypadku gdy Klient dostrzeże wady, zniszczenia lub uszkodzenie opakowania lub Produktów, może zainicjować procedurę reklamacyjną przy paczkomacie InPost, poprzez wypełnienie poleceń zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie paczkomatu. Złożenie reklamacji jest skuteczne, jeśli Klient w ciągu 14 dni wypełni i zatwierdzi formularz reklamacyjny, otrzymany od firmy InPost na adres e-mail Klienta. Roszczenia z tytułu niewidocznych lub niezauważonych przy odbiorze ze skrytki paczkomatowej uszkodzeń Produktów, mogą być zgłoszone przez Klienta do Sprzedawcy lub firmy InPost, nie później niż w terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki - Klient powinien wypełnić protokół szkody dostępny pod adresem www.e-damiani.pl/reklamacje lub sporządzić go bezpośrednio w placówce InPost. Złożenie reklamacji jest skuteczne, jeśli Klient w ciągu 14 dni wypełni i zatwierdzi formularz reklamacyjny, otrzymany od firmy InPost na adres e-mail Klienta. Sprzedawca rekomenduje, by reklamacje z tytułu wad, zniszczeń lub uszkodzeń przesyłki niewidocznych lub niezauważonych podczas odbioru paczki składać bezpośrednio do niego, a w przypadku złożenia reklamacji do firmy InPost, zaleca niezwłoczne poinformowanie go o tym fakcie.

8. Produkty dostarczane są w standardowym opakowaniu Sprzedawcy. Jedno opakowanie nie może być cięższe niż 30 kg, a w przypadku dostawy do paczkomatu InPost, nie może być cięższe niż 25 kg. Ograniczenie wagowe nie ma zastosowania do Zamówień odbieranych osobiście w sklepie Sprzedającego. Dodatkowe opakowania podlegają opłatom wskazanym w odpowiednich instrukcjach  widocznych  dla  Klienta  i zamieszczonych  na  stronie www.e-damiani.pl

9. Klient powinien zapewnić odbiór Produktów bez zbędnej zwłoki i w sposób bezpieczny. Jeśli Klient nie odbierze Zamówienia we wskazanych w §5 ust. 5 terminach, sprecyzowanych dla poszczególnych form dostawy, Zamówienie zostanie zwrócone do siedziby Sprzedawcy.

10. Jeżeli Klient nie odbierze Zamówienia we wskazanych w §5 ust. 5 terminach, sprecyzowanych dla poszczególnych form dostawy, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. Z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca może skorzystać odpowiednio w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia Zamówienia lub w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu na odbiór zamówienia przez Klienta w sklepie, wskazanego w §5 ust. 5. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić o tym Klienta. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Klienta płatności. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rzecz Konsumenta w ten sam sposób, jakiego ten użył do zapłaty, chyba że Konsument zgodził się on na inny sposób zwrotu.

§6 

REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych, serwisowych i nie udziela dodatkowych gwarancji na sprzedawane rzeczy. Do obowiązków Sprzedawcy należy dostarczenie Konsumentowi rzeczy wolnej od wad.

2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wady fizyczne lub prawne. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Reklamacje mogą być składane na adres: osobiście w sklepie, w którym Sprzedawca prowadzi działalność, z zastrzeżeniem możliwości składania reklamacji przesyłek paczkomatowych w sposób określony w §5 ust. 6. W celu złożenia reklamacji Konsument może skorzystać z formularza dostępnego m.in. na stronie internetowej www.e-damiani.pl Skorzystanie z tego formularza nie jest jednak obowiązkowe. Prawa i obowiązki Konsumenta oraz zalecenia w zakresie składania reklamacji zostały opisane w stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu Procedurze, z którą Konsument może się zapoznać także na stronie internetowej www.e-damiani.pl/regulaminy

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, który nabywa Towar, nie będąc jednocześnie Konsumentem, jest ograniczona do kwoty, jaką Klient zapłacił za objęty reklamacją Produkt i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, Klient niebędący Konsumentem otrzyma Towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona Cena Produktu. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta. Sprzedawca jest zobowiązany rozpoznać reklamację, o której mowa w niniejszym przepisie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia. Termin ten może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta informacji niezbędnych, wg oceny Sprzedawcy, do rozpoznania reklamacji. Na wezwanie Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, na swój koszt.

§7 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY I MODYFIKACJI ZAMÓWIENIA

1. W przypadku kiedy Klient zrezygnuje z Zamówienia, zgodnie z treścią §3 ust. 4 lub gdy Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z tego względu, że objęte nim Produkty nie będą dostępne, Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Klienta i zwrócić mu wszelkie otrzymane płatności. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany w ten sam sposób, jakiego Konsument użył do zapłaty, chyba że zgodził się on na inny sposób zapłaty.

2. Każdy Klient będący Konsumentem jest uprawiony do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia. Aby skorzystać z tego uprawnienia, Konsument jest zobowiązany wysłać na adres Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym m.in. na stronie internetowej: www.e-damiani.pl/reklamacje i stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy dołączany jest przez Sprzedawcę także do maila informującego, że zamówienie oczekuje na odbiór. Skorzystanie z tego formularza nie jest jednak obowiązkowe. Odpowiedź na złożone przez Klienta odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży, wysyłana jest przez Sprzedawcę do Konsumenta wyłącznie na adres e-mail przypisany do numeru Zamówienia Klienta. Sprzedawca w odpowiedzi poinformuje Klienta o przyjęciu zwrotu, jego rozliczeniu, a w przypadku, gdy zwrot zostanie rozpatrzony negatywnie, Sprzedawca podejmie indywidualny kontakt z klientem w celu dalszego wyjaśnienia sprawy.

3. Z zastrzeżeniem treści zdania drugiego, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności, w tym Cenę Produktów oraz Koszt dostawy. W zakresie Kosztu dostawy Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia, oferowanego przez Sprzedawcę. Oznacza to, że jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę zwykły sposób dostarczenia Zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych.

4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym Ceny Produktów oraz Kosztu dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może powstrzymać się od zwrotu Łącznego Kosztu Zamówienia do chwili otrzymania Produktów od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów, w zależności, co nastąpi wcześniej.

5. Zwrot Towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży, ponosi Konsument. Na stronie internetowej www.e-damiani.pl Konsument może zapoznać się z przykładowymi cennikami, w których zostały wskazane stawki wynagrodzenia pobieranego przez Pocztę Polską i inne, wybrane podmioty świadczące takie usługi. Sprzedawca przekazuje Konsumentowi informację w tym zakresie także w chwili, kiedy Klient rozpoczyna składanie Zamówienia i w jego trakcie.

6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d) w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8 

DANE OSOBOWE

Przetwarzanie danych osobowych Klienta zostało opisane w odrębnym dokumentach – w zależności od formy składania Zamówienia:

Zamówienie z logowaniem do aktywnego Konta – Polityka prywatności

Zamówienie bez konta – Polityka prywatności

§9 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta i nie posiadają indywidualnych właściwości. Zawierając umowę sprzedaży strony nie określają żadnego specyficznego celu, dla którego nabywany jest lub wytworzony produkt. Produkty są standardowe i nie są wykonywane na indywidualne zamówienie.

3. Klient zobowiązany jest korzystać z Drogerii Internetowej, w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jej prawidłowe funkcjonowanie.

4. Sprzedawca może zablokować możliwość składania Zamówień przez Klienta, jeżeli uzna jego działanie za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Sprzedawca może zablokować możliwość, o której mowa w zdaniu poprzednim także wtedy, gdy uzyska uzasadnione podejrzenie, że Klient naruszył postanowienia niniejszego regulaminu. O zablokowaniu możliwości składania Zamówień, Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji lub w trakcie składania Zamówienia. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, możliwość składania Zamówień może zostać odblokowana lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta w celu prowadzenia konta na stronie www.e-damiani.pl zostanie rozwiązana przez Sprzedawcę w trybie natychmiastowym, a przedmiotowe Konto zostanie usunięte (odpowiednio w przypadku Klienta nie posiadającego Konta, Klient nie będzie mógł składać zamówień z danego adresu e-mail).

5. Informacje o produkcie zamieszczone w Drogerii Internetowej nie są równoznaczne z dostępnością tych Towarów u Sprzedawcy i możliwością realizacji Zamówienia.

6. Jeśli nic innego nie wynika z treści informacji umieszczonej w Drogerii Internetowej lub odpowiednim regulaminie, Ceny Produktów nie podlegają dodatkowym rabatom lub promocjom, które mogą w tym czasie obowiązywać w sklepach Sprzedawcy.

7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Drogerii Internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Drogerii Internetowej z komputerem lub siecią, z której korzysta Klient.

8. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności Drogerii Internetowej w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Drogerii Internetowej o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną.

§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem, niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, to nie spowoduje to naruszenia skuteczności umowy z Klientem w jej pozostałej części. W takim wypadku strony zawierające umowę są zobowiązane zastąpić postanowienie niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem skutecznym prawnie, które będzie odpowiadało lub będzie najbliższe celowi i wytyczonym zamierzeniom ekonomicznym postanowienia niekompletnego, nieskutecznego, niezgodnego  z prawem, niewykonalnego, nieważnego.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą naruszać praw Klientów, którzy złożyli Zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania. Sprzedawca poinformuje o zmianach za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę, wówczas powinien kliknąć w ikonę „Nie akceptuję zmiany Regulaminu”. Brak akceptacji zmiany, skutkować będzie brakiem możliwości składania Zamówień w Drogerii Internetowej.

Regulamin niniejszy wraz z późniejszymi zmianami obowiązuje od dnia 01.10.2020 roku.

Rybnik, dnia 01.10.2020

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wymagania techniczne, jakie powinien spełniać komputer, niezbędne do korzystania z Drogerii Internetowej Damiani

Załącznik nr 2 – Instrukcja postępowania, z której mogą skorzystać Konsumenci, w przypadku składania reklamacji rzeczy zakupionych w Drogerii Internetowej

Załącznik nr 3 - Formularz odstąpienia od umowy