POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

obowiązująca od dnia 01.10.2020

Polityka Prywatności została przygotowana przez Sobik Karol Firma „Damiani” z siedzibą w Rybniku przy ul. Rynek 6 i jest skierowana do Klientów korzystających z funkcjonalności Strony dostępnej pod adresem: www.e-damiani.pl

Ochrona prywatności jest dla nas kluczowa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić w jaki sposób z nich korzystamy. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Poniżej znajdują się informacje o zasadach przetwarzania twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, tj. RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

I. DEFINICJE

1) ADMINISTRATOR – podmiot, który ustala samodzielnie cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tj. Sobik Karol Firma „Damiani” z siedzibą w Rybniku przy ul. Rynek 6, NIP 6421012742, REGON 276824773.

2) DANE OSOBOWE –wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej bezpośrednio lub pośrednio poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym identyfikator internetowy, IP urządzenia, dane oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookies.

3) E – Damiani  – dostępna pod adresem www.e-damiani.pl internetowa platforma umożliwiająca sprzedaż detaliczną produktów oraz świadczenie drogą elektroniczną usług oferowanych przez Administratora, za pośrednictwem sieci Internet, prowadzona przez Administratora, które zasady są uregulowane w Regulaminie.

4) EOG – Europejski Obszar Gospodarczy (tj. kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Lichtenstein i Islandia).

5) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD) – osoba, z którą Klient i Uczestnik może się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzanie danych osobowych w ramach Strony Drogerii Damiani.

6) KLIENT – osoba fizyczna odwiedzająca Stronę www.e-damiani.pl, na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną w ramach Strony www.e-damiani.pl lub która na zasadach określonych w Regulaminie zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z Administratorem; Klientem może być również Uczestnik.

7) KONTO – udostępniana Klientowi zgodnie z Regulaminem Strony, przestrzeń wymagająca zarejestrowania na Stronie Drogerii Damiani, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Strony, w której m.in. gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego zakupach w ramach Drogerii Internetowej Damiani.

8) OCENA – wartość punktowa przyznana przez Klienta produktom za pomocą funkcjonalności narzędzi Strony Drogerii Damiani prezentowana w określonej formie graficznej będąca częścią Opinii;

9) OPINIA – osobista opinia, komentarz, lub inna wypowiedź Klienta zawierająca subiektywną ocenę Klienta o produkcie opatrzona Nickiem albo (w przypadku braku uzupełnienie Nicku) imieniem Klienta przypisanym do jego Konta. W skład Opinii wchodzi łącznie również Ocena;

10) POLITYKA PRYWATNOŚCI – niniejszy dokument polityki prywatności i wykorzystania plików cookies dostępny na Stronie www.e-damiani.pl.

11) REGULAMIN – dokument regulujący zasady funkcjonowania Strony dostępny na www.e-damiani.pl/Regulaminy

12) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

13) SKLEP STACJONARNY DAMIANI  - punkt sprzedaży detalicznej prowadzony przez Damiani Karol Sobik lub podmioty związane z Damiani umowami współpracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; lista Sklepów Stacjonarnych Damiani dostępna jest na Stronie www.e-damiani.pl

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Kto odpowiada za dane osobowe?

Administratorem danych osobowych Klientów i Uczestników jest Sobik Karol Firma „Damiani: z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul Rynek 6.

2. Jak się skontaktować z Administratorem?

W wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach Strony www.e-damiani.pl, w tym realizacji przysługujących Klientowi oraz Uczestnikowi praw wobec danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@e-damiani.pl lub telefonicznie pod numerem +48 32 422 64 62 lub pisemnie na adres: Sobik Karol Firma „Damiani”, ul. Rynek 6, 44-200 Rybnik

3. Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres do@e-damiani.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

III. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH, CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach korzystania przez Klienta ze Strony www.e-damiani.pl, Administrator zbiera dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług w ramach funkcjonalności Strony www.e-damiani.pl, w tym informacje o aktywności Klienta na Stronie www.e-damiani.pl

Dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych w poniższej tabeli. Podanie danych osobowy jest dobrowolne, choć może być jednak niezbędne celem skorzystania z niektórych funkcjonalności Strony Drogerii Damiani takich jak np. elektroniczny formularz kontaktowy, dodawanie Opinii; brak ich podania spowoduje niemożność skorzystania z danej usługi.

Zapoznaj się z zasadami i celami przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania ze Strony www.e-damiani.pl.

1. Korzystanie ze Strony www.e-damiani.pl

Dane osobowe Klientów Strony www.e-damiani.pl (w tym nieposiadających Konta w Drogerii Internetowej Damiani) są przetwarzane przez Administratora:

• W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Klientom treści na Stronie Drogerii Damiani takich jak: formularz kontaktowy, inne usługi informacyjne takie jak prezentacja produktów lub konkursy w Drogerii Internetowej Damianil

• W celu obsługi reklamacji w ramach Strony www.e-damiani.pl;

• W celu komunikacji z Klientem – gdy komunikacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie www.e-damani.pl

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy,

• w celu komunikacji z Klientem w tym w sprawie usług świadczonych za pośrednictwem Strony www.e-damiani.pl

• w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w ramach Strony; 

• w celach analitycznych i statystycznych Administratora polegających na prowadzeniu analiz i statystyk aktywności Klienta na Stronie; w tym na podstawie zachowania Klienta online podczas przeglądania Strony, wcześniejszych zakupów Klienta;  

• w celu zapewniania sprawnego funkcjonowania Strony oraz dostosowania jej do potrzeb Klientów  (w tym celu Strona korzysta m.in. z Plików Cookies);

• w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w tym informatycznego Administratora, w tym kopii bezpieczeństwa, testów systemów informatycznych. Szczegóły dotyczące aktywności, w tym danych osobowych Klienta zapisywanych w logach systemowych są zawarte w pkt X. 1.7 Polityki Prywatności;

• w celach marketingowych; w celu zapoznania się z tym, w jaki sposób i przetwarzane są dane osobowe Uczestnika i Klienta zapoznaj się z opisem wskazanym w pkt 4 Polityki Prywatności;

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prawnie uzasadniony interes Administratora (pkt 3.3 poniżej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie przetwarzania danych na tej podstawie prawnej)

2. Zakupy na stronie www.e-damiani.pl

Klient ma możliwość dokonania zakupów w Drogerii Internetowej Damiani jako zarejestrowany Klient, jak również jako niezarejestrowany Klient (gość).

a) Założenie Konta w Drogerii Internetowej Damiani

Celem zarejestrowania się – założenia Konta w Drogerii Internetowej Damiani, Klient wypełnia formularz rejestracji Konta. Podanie przez Klienta danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego oraz hasło jest obowiązkowe i niezbędne do założenia i obsługi Konta w Drogerii Internetowej Damiani (obowiązek umowny). Podanie danych fakultatywnych w postaci daty urodzenia jest dobrowolne. Klient podając dane w postaci daty urodzenia wyraża tym samym zgodę na jej przetwarzanie. Dane w postaci daty urodzenia Klient może w każdej chwili usunąć wg. zasad wskazanych w pkt IV 1.4. Polityki Prywatności. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta. W przypadku niepodania danych osobowych obowiązkowych, Klient nie będzie mógł założyć Konta w Drogerii Internetowej Damiani, a niepodanie danych osobowych fakultatywnych uniemożliwi skorzystanie z dodatkowych korzyści.

b) Złożenie i realizacja zamówienia w Drogerii Internetowej Damiani

Celem złożenia zamówienia w Drogerii Internetowej Damiani, zarejestrowany i zalogowany Klient podaje dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe w zakresie imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego oraz - w zależności od wyboru sposobu dostawy - adres dostawy, a niezarejestrowany Klient (gość) dodatkowo jeszcze adres e-mail i nr telefonu komórkowego, których podanie jest niezbędne do obsługi i zrealizowania zamówienia w ramach Drogerii Internetowej Damiani, a niepodanie ich skutkuje niemożnością realizacji zamówienia. W przypadku chęci uzyskania faktury VAT, Klient podaje dane firmy w postaci jej nazwy, adresu oraz nr NIP. Klient może również zawnioskować o fakturę VAT przeznaczoną dla osoby trzeciej, szczegóły znajdują się w pkt V. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury, a niepodanie tych danych skutkuje niemożnością uzyskania faktury.

Dane osobowe Klientów Drogerii Internetowej Damiani są przetwarzane przez Administratora:

• w celu wykonania zobowiązań wynikających z założenia, prowadzenia i obsługi Konta w Drogerii Internetowej Damiani;

• w celu realizacji złożonego zamówienia w zakresie danych obowiązkowych;

• w celu obsługi reklamacji w ramach Drogerii Internetowej Damiani;

• w celu obsługi zwrotów produktów zakupionych za pośrednictwem Drogerii Internetowej Damiani;

• w celu komunikacji z Klientem w ramach zapytań, obsługi procesu zakupowego w ramach Drogerii Internetowej Damiani przez różne kanały komunikacji w przypadku, gdy komunikacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Drogerii Damiani;

• w celu umożliwienia świadczenia przez Damiani usług drogą elektroniczną, w szczególności w celu umożliwienia Klientom wyrażania Opinii, w tym Ocen;

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy

• w celu czerpania dodatkowych korzyści z Drogerii Internetowej Damiani w przypadku dobrowolnego podania daty urodzenia;

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Zgoda

• w  celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających m.in. z przepisów podatkowych i rachunkowości;

• w celu obsługi reklamacji w ramach Drogerii Internetowej Damiani w celu obsługi zwrotów produktów zakupionych za pośrednictwem Drogerii Internetowej Damiani;

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Obowiązek prawny (przepisy prawa podatkowego, o rachunkowości, przepisy prawa cywilnego i konsumenckiego)

• w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w ramach Drogerii Internetowej Damiani;

• w celu komunikacji z Klientem w ramach zapytań, w tym w sprawie świadczonych za pośrednictwem Strony Drogerii Damiani usług, obsługi procesu zakupowego w ramach Drogerii Internetowej Damiani przez różne kanały komunikacji;  

• w celu realizacji działań posprzedażowych polegających na zachęcaniu Klienta do wystawiania Opinii na Stronie Drogerii Damiani;

• w celach analitycznych i statystycznych polegających na prowadzeniu analiz i statystyk aktywności w ramach Drogerii Internetowej Damiani, w tym analizy sposobów korzystania z funkcjonalności Konta, zapytań zgłaszanych za pośrednictwem Konta;  

• w celach badania preferencji Klientów oraz oceny jakości usług i produktów oferowanych w Sklepach Stacjonarnych Damiani oraz w Drogerii Internetowej Damiani lub zwyczajowo oferowanych w drogeriach w celach marketingowych, w celu zapoznania się z tym, w jaki sposób i przetwarzane są dane osobowe Uczestnika i Klienta  zapoznaj się z opisem wskazanym w pkt 4 Polityki Prywatności.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prawnie uzasadniony interes Administratora

3. Marketing 

a)  Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora dla celów marketingowych polega na: 

prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym  produktów i usług i innych świadczeń (m.in. reklama kontekstowa i behawioralna, przedstawianie ofert profilowanych do pełnoletnich Klientów lub Uczestników); 

przesyłanie newslettera z informacjami o ofertach lub treściami, które stanowią informacje handlowe przesyłane drogą elektroniczną;

b) Marketing bezpośredni

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów lub Uczestników dla celów marketingu bezpośredniego usług, produktów oraz innych świadczeń oferowanych w ramach Drogerii Internetowej Damiani, w tym może korzystać z narzędzi umożliwiających tworzenie profilowanych ofert.  

Podstawą prawną przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego Administratora i partnerów biznesowych Administratora jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający m.in. na wysyłce informacji w szczególności o usługach, produktach i innych świadczeniach Administratora i partnerów biznesowych, przedstawienia ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań́ Klientów lub Uczestników, umożliwienie pozostawiania Opinii oraz zachęcanie do ich pozostawiania. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne.

Klientowi i Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych, w tym również zebranych za pośrednictwem Plików Cookies w tym prezentowania sprofilowanych ofert, na zasadach wskazanych w pkt IV.1.7 poniżej.

c) Reklama   

Administrator może przetwarzać dane osobowe poprzez kierowanie do Klientów reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Klienta (reklama kontekstowa – reklama dopasowana do treści strony internetowej, na której jest przedstawiana) oraz może również dopasowywać reklamę do preferencji Klienta, na podstawie m.in. historii zakupów Klienta (reklama behawioralna). W ramach reklamy behawioralnej, Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Plików Cookies. Przetwarzanie danych osobowych obejmować wówczas może prezentowanie sprofilowanych ofert, jednakże wyłącznie w stosunku do pełnoletnich Uczestników lub Klientów. W związku z tym, że w zakresie promocji i reklamy produktów, usług i innych świadczeń

Administrator może współpracować z partnerami biznesowymi, Pliki Cookies mogą być również zamieszczane przez te podmioty.

Korzystanie w celach marketingowych z danych osobowych Klientów zebranych za pośrednictwem  Plików Cookies, w szczególności w zakresie promowania usług i produktów partnerów biznesowych, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu i o ile Klient wyraził zgodę na wykorzystanie Plików Cookies. Więcej o wykorzystaniu Plików Cookies w pkt d) poniżej.  

d) Profilowane oferty 

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w stosunku do pełnoletnich Uczestników lub Klientów może korzystać z narzędzi umożliwiających tworzenie i prezentowanie spersonalizowanych ofert kierowanych do określonych np. wiekowo czy pod względem terytorialnym, grup Uczestników czy Klientów. Administrator może wykorzystywać w tym celu dane dotyczące historii zakupów w Drogerii Internetowej Damiani, aktywności na Stronie Drogerii Damiani, uzyskanych za pośrednictwem Plików Cookies lub zbliżonych technologii, Google Analitycs,  Pixel Facebooka lub innych, a zawierających informacje o danych dotyczących przeglądania przez Uczestnika lub Klienta innych stron internetowych lub aktywności Uczestnika lub Klienta w mediach społecznościowych. Przetwarzanie takich danych pozwala na analizę zachowania określonych grup Uczestników lub Klientów korzystających z usług Administratora i tworzenie treści mogących lepiej odpowiadać ich preferencjom i zainteresowaniom, nie wpływającym jednak istotnie na ich wybory. Oferty kierowane do Klienta lub Uczestnika jako członka danej grupy określonej przez kategorie, tj. wiek czy miejsce zamieszkania, mogą być zamieszczane zarówno na Stronie Drogerii Damiani jak i stronach internetowych innych podmiotów.

e) Konkursy i promocje 

W ramach Drogerii Internetowej Damiani, Damiani lub profili Drogerii Internetowej Damiani w mediach społecznościowych mogą być prowadzone konkursy i akcje promocyjne, których zasady są określane odrębnymi regulaminami. Do przetwarzania danych osobowych w ramach konkursów i akcji promocyjnych mają zastosowanie zapisy regulaminów.  

f) Portale społecznościowe 

Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników lub Klientów Strony Drogerii Damiani jak i innych osób, odwiedzających profile Administratora dotyczących Strony Drogerii Damiani takich jak np.Facebook, Instagram, YouTube w związku z prowadzeniem tych profili. Przetwarzanie takich danych osobowych w ramach tych profili następuje w celu promowania wizerunku Administratora, informowania o akcjach, konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora oraz w celu promowania produktów, usług i innych świadczeń oferowanych w ramach Drogerii Internetowej Damiani i w związku z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym Damiani. Administrator w szczególności może komunikować się z takimi osobami za pośrednictwem tych profiliw mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji swojego wizerunku, marki oraz Drogerii Internetowej Damiani utrzymania kręgu zainteresowanych na profilach mediów społecznościowych.   

IV. JAKIE MASZ PRAWA WOBEC DANYCH OSOBOWYCH? 

Na podstawie i w zakresie dozwolonym przez RODO Klientowi i Uczestnikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych takie jak:

1.Prawo do informacji o przetwarzaniu danych:

- na podstawie złożonego wniosku Administrator przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach przetwarzania danych, kategorii odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są ujawniane oraz o okresie przechowywania danych

2. Prawo do uzyskania kopii danych:

- na podstawie złożonego wniosku Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem

- prawo do sprostowania danych i uzupełnienia niekompletnych danych

- na podstawie wniosku Administrator sprostuje dane osobowe, które są nieprawidłowe i uzupełni niekompletne dane

3. Prawo do usunięcia danych:

- na podstawie złożonego wniosku Administrator usuwa dane osobowe w przypadku, gdy:

▪ dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

▪ osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego;

▪ dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

▪ dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Na podstawie złożonego wniosku Administrator ograniczy przetwarzanie danych osobowych, w przypadku, gdy:

▪ osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

▪ przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

▪ Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą

5. Prawo do przenoszenia danych

- na podstawie złożonego wniosku osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki:

▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz

▪ przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

- osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim, może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w tym celu. W razie sprzeciwu, Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych w celu marketingu bezpośredniego

7. Prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania

- osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na tej podstawie. W razie sprzeciwu, Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

8. Prawo do wycofania zgody

- osoba, której dane dotyczą i której dane osobowe są przetwarzane na podstawie jej zgody może w każdej chwili ją wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 1.10. prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – osoba, której dane dotyczą i która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem ma prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw wskazanych powyżej można złożyć:

a) poprzez formularz kontaktowy na stronie Internetowej www.e-damiani.pl w zakładce kontakt;

b) poprzez formularz kontaktowy na stronie Internetowej www.e-damiani.pl po zalogowaniu do konta Klienta w zakładce kontakt.

c) drogą mailową na adres: do@e-damiani.pl

d) w formie pisemnej, przesyłając oświadczenie na adres Administratora: Sobik Karol Firma „Damiani”, ul. Rynek 6, 44-200 Rybnik.

e) Z prawa do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych możesz skorzystać składając skargę bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wniosek określony w pkt 2 powyżej powinien w miarę możliwości określać czego dotyczy:

a) z jakiego prawa chce skorzystać osoba składająca wniosek;

b) jakiej usługi dotyczy przetwarzanie danych (np. składanie zamówienia w Drogerii Internetowej Damiani);

c) jakich celów przetwarzania dotyczy.

Administrator zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do osoby składającej wniosek o dodatkowe informacje, jeżeli nie będzie w stanie ustalić treści wniosku lub zidentyfikować osoby składającej wniosek. Administrator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na wniosek w terminie miesiąca od jego otrzymania, a w razie konieczności przedłużenia terminu poinformuje wnioskodawcę o przyczynie opóźnienia. Administrator może przedłużyć ten termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę wniosków. Administrator udzieli odpowiedzi na adres e-mail, z którego przesłano wniosek lub podany przez Klienta lub Uczestnika chyba że osoba zażąda odpowiedzi w innej formie, a w przypadku wniosków przesłanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę.

V. SKĄD MAMY DANE OSOBOWE? 

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Klienta Drogerii Internetowej Damiani.  

Administrator może zbierać również dane osobowe osób trzecich podane mu przez Klienta. Klient podając na Stronie Drogerii Damiani dane osób trzecich może tego dokonać pod warunkiem nienaruszenia dóbr osobistych tych osób trzecich i z poszanowaniem przepisów prawa.

Zbieranie danych osobowych osób trzecich za pośrednictwem Klienta ma miejsce gdy:

a) dokonuje zamówienia w Drogerii Internetowej Damiani z dostawą do innego adresata podając jego imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres jako dane do dostawy;

b) Klient wybiera opcję „Faktura VAT” i wskazuje dane innej osoby fizycznej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą albo innych osób fizycznych prowadzącej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

c) Klient w procedurze zwrotu produktów zażądał, aby środki finansowe zostały zwrócone na rachunek bankowy osoby trzeciej. W takim przypadku Administrator gromadzi dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz numeru rachunku bankowego.

Administrator informuje osoby, których dane osobowe pozyskał niebezpośrednio od nich o zasadach przetwarzania ich danych osobowych w odrębnej polityce prywatności spełniającej wymogi art. 14 RODO. 

 

VI. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE? 

Administrator przechowuje  dane osobowe w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.  

Dane osobowe są przechowywane przez:

a) czas świadczenia usługi, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, założenie Konta w Drogerii Damiani, (np. dane przetwarzane będą do czasu ewentualnego usunięcia Konta);

b) czas realizowania zamówienia w ramach Drogerii Internetowej Damiani. Z racji na wymogi wypełniania obowiązków podatkowych i rachunkowych, część tych danych osobowych Administrator będzie przechowywał przez okres 6 lat, od dnia realizacji poszczególnych umów;

c) dane osobowe niezbędne do obsługi reklamacji będą przechowywane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu;

d) dane osobowe udostępnione dla celów kontaktowych z Administratorem będą przechowywane przez czas trwania kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 30 dni od czasu zakończenia kontaktu o ile jest to niezbędne i uzasadnione odtworzeniem treści takiego kontaktu;

e) do czasu wycofania wyrażonej zgody lub  

f) do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym sprzeciw wyrażony dla przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Okres przetwarzania danych może być dłuższy, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi z uwzględnieniem okresów przedawnienia odpowiednich roszczeń (np. z tytułu umowy sprzedaży). Dane osobowe po upływie okresu przechowywania są usuwane.

VII. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE? 

Administrator może udostępniać dane osobowe Uczestników, Klientów następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:  

a) Pracownikom, współpracownikom Administratora;

b) Usługodawcom świadczącym usługi w imieniu Administratora (np. agencjom PR/marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, operatorom usług płatniczych, bankom, firmom kurierskim w związku z realizacją zamówienia, operatorom telekomunikacyjnym). W umowach zawieranych z takimi usługodawcami Administrator wymaga przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych, a gdy jest to niezbędne zawarcia z Administratorem umowy o powierzenie przetwarzania danych;  

c) Partnerom biznesowym;

d) Jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać dane osobowe Uczestnika, Klienta osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH  

Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia, w tym administracyjne, organizacyjne, techniczne i fizyczne mające na celu ochronę danych osobowych Klientów przetwarzanych w ramach Strony Drogerii Damiani. Zastosowanie środki są odpowiednie do ryzyk przetwarzania danych i mają na celu ochronę danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub uzyskaniem dostępu, wykorzystaniem i innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych osobowych.  

Podmioty trzecie przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora mogą przetwarzać takie dane tylko wtedy, gdy w umowie zobowiążą się do stosowania wymaganych środków bezpieczeństwa i zapewnienia poufności.

IX. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem przeglądania Strony Drogerii Damiani pod adresem: www.e-damiani.pl. Korzystając ze Strony Drogerii Damiani wyrażasz dobrowolną zgodę na poniższe postanowienia. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Plików Cookies, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Pliki Cookies do urządzenia użytkownika (Klienta).

Informacje ogólne

1. Administratorem Strony Drogerii Damiani, tj. www.e-damiani.pl jest Sobik Karol Firma „Damiani”, NIP 6421012742, REGON 276824773, z siedzibą w Rybniku. Strona Drogerii Damiani wykorzystuje Pliki Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony Drogerii Damiani przez Klientów. Pliki Cookies lub pliki cookies to – pliki cookies i inne, podobne technologie to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym użytkownika zawierające informacje, takie jak preferencje witryny, status logowania, nazwa strony internetowej, czas istnienia pliku oraz unikalny identyfikator służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

2. Użytkownik, Klient może wyrazić zgodę na zapisywanie Plików Cookies na urządzeniu użytkownika oraz uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanych poprzez ustawienia oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu użytkownika pozwalające na zapisywanie Plików Cookies. Klient może odmówić - wycofać udzieloną zgodę poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej lub ograniczyć jej zakres. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

3. Przechowywane informacje oraz uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika, jak również oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Rodzaje Pllików Cookies oraz cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji gromadzonych przy użyciu plików cookies

4. W ramach Strony Drogerii Damiani www.e-damiani.pl stosowane są dwa typy plików cookies: „stałe” oraz „sesyjne”.

a. Pliki cookies „stałe” - Cookies stałe przechowywane są na komputerze użytkownika przez czas określony w cookie lub do czasu usunięcia przez użytkownika. Wykorzystywane cookies stałe dzielą się na:

 i. „niezbędne” – pliki cookies stosowane w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych w ramach Strony Drogerii Damiani, np. tzw. uwierzytelniające pliki cookies stosowane do usług, dla których konieczne jest uwierzytelnianie w ramach strony internetowej,

ii. „funkcjonalne” – pliki cookies stosowane w celu „zapamiętania” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień w zakresie m.in. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej Strony Drogerii Damiani, wybranego języka lub regionu itp.,

iii. „wydajnościowe” – pliki cookies stosowane w celu zbierania informacji o sposobie korzystania przez użytkowników ze stron wchodzących w skład Strony Drogerii Damiani, monitorowania ruchu na stronach Strony Drgoerii Damiani za pomocą tzw. analityki danych, takich jak cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Strony Drogerii Damiani przez użytkowników, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony Drogerii Damiani). Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

iv. pliki cookies stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, a w szczególności wykorzystywane do identyfikowania nadużyć w trakcie uwierzytelniania w ramach Strony Drogerii Damiani.

b. Pliki cookies sesyjne - pliki sesyjne (sesje użytkowników) – sesja zostaje utworzone w momencie pierwszej interakcji ze stroną (pierwsze kliknięcie): typ sesji - sticky session – co oznacza, iż po otwarciu sesji do momentu jej zamknięcia, urządzenie końcowe będzie komunikowało się z jednym, tym samym serwerem dane są przechowywane po stronie serwera do momentu zakończenia sesji i są usuwane po jej zakończeniu zebrane dane są wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych treści użytkownikowi oraz zapewnienia zalogowanym Użytkownikom możliwości poruszania się po serwisie bez zbędnych ponownych logowań;

5. Określenie ustawień Plików Cookies  - Klient jest uprawniony w każdym czasie do określenia  ustawień dotyczących mechanizmu plików cookies tj. w tym do zmiany warunków zapamiętywania, przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do informacji gromadzonych przy użyciu Plików Cookies, a w szczególności do wyłączenia mechanizmu Plików Cookies lub ograniczenia możliwości ich przesyłania. Zmiany ustawień, o których mowa w powyżej, w zakresie wyrażenia dobrowolnej zgody na zapisywanie Plików Cookies lub usunięcia zapisanych plików, użytkownik może dokonać, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu w sposób wskazany w ustawieniach oprogramowania przeglądarki, z której korzysta użytkownik. Zobacz jak zmienić te ustawienia w zależności od przeglądarki jakiej używasz, np: 

a) Przeglądarka  Instrukcja zmiany ustawień plików cookies  

b) Internet Explorer:   https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies  

c) Google Chrome:   https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 

d) Mozilla Firefox:   https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek 

e) Apple Safari:   https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 

f) Opera:  https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/  

Instrukcja zmiany ustawień Plików Cookies podmiotów trzecich określone są w politykach wydanych przez te podmioty. Istnieje możliwość korzystania ze Strony Drogerii Damiani  (www.Damiani.pl) bez wykorzystywania mechanizmu Plików Cookies. W tym celu konieczne jest skonfigurowanie przeglądarki internetowej w taki sposób, aby wyłączyć możliwość zapisywania oraz przechowywania Plików Cookies na urządzeniu użytkownika - Klienta. Wyłączenie lub ograniczenie mechanizmu Plików Cookies przez użytkownika Klienta może wpłynąć na poprawność niektórych funkcjonalności Strony Drogerii Damiani: www.Damiani.pl. Jeśli na liście powyżej brakuje twojej przeglądarki prosimy o sprawdzenie strony internetowej producenta przeglądarki internetowej.  

6. Logi systemowe - Niezależnie od Plików Cookies, Strona Drogerii Damiani przy każdej twojej wizycie automatycznie zapisuje na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów zawierają:

a) stronę internetową, z której wchodzisz  na naszą stronę; 

b) adres IP; 

c) datę i czas dostępu; 

d) przesłaną ilości danych; 

e) informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Stroną Drogerii Damiani, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa na Stronie Drogerii Damiani, a także w celach statystycznych, Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników (Klientów).

7. reCAPTCHA  - Sklep internetowy Damiani korzysta z “reCAPTCHA” do weryfikacji formularzy. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. reCAPTCHA umożliwia sprawdzenie, czy dane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) wprowadzone zostały przez człowieka czy zautomatyzowany program. W tym celu, na podstawie różnych czynników, reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkowników odwiedzających strony. Powyższa analiza rozpoczyna się automatycznie, po wejściu przez użytkownika na stronę internetową. Do przeprowadzenia analizy reCAPTCHA wykorzystuje różne informacje (np. adres IP, czas trwania wizyty na stronie internetowej czy wykonane przez użytkownika ruchy myszą). Dane zgromadzone podczas analizy przekazywane są do Google. Analizy reCAPTCHA są w pełni przeprowadzane w tle. Goście strony internetowej nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.  Dodatkowe informacje na temat Google reCAPTCHA oraz polityka prywatności Google znajdują się pod następującymi adresami internetowymi: https://policies.google.com/privacy?hl=pl  

X. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany przepisów prawa.

Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym 14 - dniowym wyprzedzeniem poprzez powiadomienie w sposób w jaki została zakomunikowana Polityka Prywatności, w tym poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki Prywatności wraz z wykazem wprowadzonych zmian na Stronie Drogerii Damiani. W związku z tym zachęcamy regularnie odwiedzać Stronę Drogerii Damiani aby dowiedzieć się o aktualnym statusie Polityki Prywatności.  

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 

Na Stronie Drogerii Damiani mogą znajdować się odnośniki (linki) przekierowujące do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. Zasady określone w Polityce Prywatności obowiązują jedynie w ramach przetwarzania danych osobowych Klientów Drogerii Internetowej lub osób trzecich. W przypadku korzystania z innych stron internetowych zaleca się zapoznanie się ze stosowanymi przez te podmioty politykami prywatności i politykami cookies.